روند تکمیل فرمها
روند تکمیل فرم در ادامه ذکر خواهد شد خواهشمند است تا قبل از تکمیل فرم جهت تحویل نمونه ها به آنالیز دستگاهی مراجعه نشود توجه: نوبت دهی انجام آنالیز تنها بعد از تکمیل فرم و دریافت اسکن فرم از طریق ایمیل صورت می‌گیرد توجه: بهترین نحوه‌ی نام‌گذاری نمونه‌ها در تصویر نشان داده شده‌است، لطفا به منظور جلوگیری از گم شدن نمونه‌ها و سایر مشکلات نمونه‌های خود را همانند شکل زیر نامگذاری کنید
دانلود فرم از سایت تکمیل اطلاعات خواسته شده امضای استاد راهنما امضای سرپرست آنالیز دستگاهی امضای رئیس دانشکده مهندسی شیمی امضا و مهر واحد پژوهش فرستادن اسکن فرم تکمیل شده و اسکن فیش هزینه‌ی واریزی در صورت وجود از طریق ایمیل تحویل نمونه‌ها به آنالیز دستگاهی دریافت نتایج آنالیز از طریق ایمیل