مدیریت
دکتر عباس جعفری‌زاد Jafarizad.abbas@gmail.com Jafarizad@sut.ac.ir ۳۳۴۴۹۱۴۶