مقدار نمونه تحویلی
خواهشمند است برای جلوگیری از بوجود آمدن مشکلاتی مانند عدم وجود نمونه ی کافی برای آنالیز حداقل میزان نمونه ای که در ادامه ذکر خواهد شد را فرآهم کرده و به آنالیز دستگاهی ارائه فرمایید BET & CHN/SO & FTIR حداقل 20 میلی گرم برای آنالیزهای TGAحداقل 30 میلی گرم برای آنالیز GC & GC-MS & HPLC حداقل 1 میلی لیتر برای آنالیزهای